Deel inligting met ander gebruikers

Deel die inligting en ligging van 'n grondstuk met ander geruikers oor sosiale media of eenvoudig deur om 'n link te epos.

Dit is maklik om die ligging en besonderhede te deel. Dalk wil jy jou familie die plaas wys waarop julle almal groot geword het, of dalk wil jy 'n kliënt die ligging van jou plaas wys.


Deel grondstuk inligting

Sodra jy op 'n grondstuk ge-kliek het om sy inligting te bekom, sal daar 'n knoppie wys wat jy kan kliek om die kaart soos hy nou lyk met iemand anders te deel.

...

Kliek op die "Deel kaart" knoppie. Jy kan dan kies watter metode jy wil gebruik om die inligting en kaart te deel.

...

Jy kan een van die volgende metodes kies om die inligting mee te deel.

  • e-pos
  • WhatsApp
  • Facebook Messenger
  • Facebook
  • Twitter